Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ....ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ

Αυτό είναι το επίσημο περιληπτικό πρακτικό της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής,που δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Νομαρχίας Καβάλας,όπου μετέχω και αποδεικνύει,στους ενδιαφερόμενους,πως ψήφισα στην τελευταία συνεδρίαση της 4ης Ιανουαρίου 2010.
Υπάρχει βέβαια και το επίσημο αναλυτικό πρακτικό όπου φαίνεται και η συνολική τοποθέτησή μου για το θέμα των συνδρομών των εφημερίδων και των περιοδικών για τις ανάγκες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας.

Πρακτικό Νο 1
11.01.10

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. 1/2010
ΤΗΣ 4ΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Καβάλα σήμερα, 4 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο του Αντινομάρχη, Προέδρου της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, η 4η Νομαρχιακή Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ 30/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 2503/97 και του άρθρου 60 του Π.Δ 30/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3274/2004 και την Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Καβάλας αριθ. 02/13-01-2009 και ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Αντινομάρχη Καβάλας, κ. Βαφειάδη Αθανασίου, αριθ. πρωτ. 02/2005/28-12-2009

Παρόντα Μέλη

1. Βλαστάρης Μηνάς
2. Μιχαηλίδη Γεωργία
3. Γερομάρκος Γεώργιος (αναπληρωτής του κ. Γρανά Αρχέλαου)
4. Χριστοδουλίδης Γεώργιος....

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντινομάρχης κ. Βαφειάδης Αθανάσιος και παραβρέθηκαν ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της Ν.Α. Καβάλας, κ. Τσακίρης Κων/νος και η υπάλληλος της Γραμματείας Νομαρχιακών Συλλογικών Οργάνων, κ. Μυστρίδου- Λυρατζή Σοφία, η οποία παρείχε γραμματειακή υποστήριξη.
Ο Αντινομάρχης και Πρόεδρος της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής κ. Βαφειάδης Αθανάσιος, διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει να συζητηθεί Εκτός Ημερησίας Διάταξης και το παρακάτω θέμα:

- Τροποποίηση της Απόφασης 142/15-12-2009 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Α. Καβάλας.

- Το αίτημα του κ. Αντινομάρχη έγινε ομόφωνα αποδεκτό από όλα τα Μέλη της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής και μετά από πρότασή του, το Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα εντάχθηκε να συζητηθεί ως πρώτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης

Κατόπιν τούτων η Ημερησία Διάταξη διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Τροποποίηση της Απόφασης 142/15-12-2009 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Α. Καβάλας.
Θέμα 2ο: Συμμετοχή της Ν.Α. Καβάλας στην έκθεση θρησκευτικού τουρισμού "JOSP FEST 2010" στη Ρώμη της Ιταλίας.
Θέμα 3ο: Διάθεση (ψήφιση) δαπανών Ν.Δ. Καβάλας, οικονομικού έτους 2009.

Εισηγήτρια: Κοχλιαρίδου Φιλιππία, γραμματέας της Ν.Ε.Τ.Π. Ν.Α. Καβάλας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση της Απόφασης 142/15-12-2009 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Α. Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 1η
Η 4η Νομαρχιακή Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ,
Την τροποποίηση της αριθ. 142/15-12-2009 Απόφασής της (πρακτικό 50) ως προς το σύνολο της δαπάνης που ανέρχεται στο ύψος των 8.750,00 ευρώ και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό 0844 του Φορέα 072 έτους 2010 για Τουριστική Προβολή, για την κάλυψη εξόδων από τη συμμετοχή της Ν.Α. Καβάλας, στην διεθνή τουριστική έκθεση VACANTIEBEURS στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας από 12-17/01/2010, μειοψηφούντων των κ. κ. Γερομάρκου Γεωργίου και Χριστοδουλίδη Γεωργίου, για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό.

Θέμα 2ο: Συμμετοχή της Ν.Α. Καβάλας στην έκθεση θρησκευτικού τουρισμού «JOSP FEST 2010 στη Ρώμη της Ιταλίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 2η
Η 4η Νομαρχιακή Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,
Τη διάθεση πίστωσης ποσού 25.940, 00 ευρώ, από Κωδικό Αριθμό 0844 του Φορέα 072 έτους 2010 για Τουριστική Προβολή, για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής της Ν.Α. Καβάλας στην Έκθεση θρησκευτικού τουρισμού “JOSP FEST 2010”, στη Ρώμη της Ιταλίας από 14- 17/ 01/ 2010.


Θέμα 3ο: Διάθεση (ψήφιση) δαπανών Ν.Δ. Καβάλας, οικονομικού έτους 2009.
ΑΠΟΦΑΣΗ 3η
Η 4η Νομαρχιακή Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

Ψηφίζει τις ανώτατες προϋπολογισθείσες δαπάνες συνολικού ύψους 35.829,00 ΕΥΡΩ, που μνημονεύονται στην εισήγηση του Αντινομάρχη και Προέδρου της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής, κ. Βαφειάδη Αθανασίου και σε βάρος των κωδικών που αναφέρονται σ’ αυτήν και αφορούν στη διάθεση πιστώσεων για:
Προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικών με την αναγκαιότητα επίδειξης της μέγιστης δυνατής προσοχής κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου από τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο του νομού καβάλας, καθώς επίσης και της αναγκαιότητας προσφοράς αίματος για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας
Παράθεση catering για την γιορτή που συνδιοργανώνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας και ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εν όψει της έλευσης του νέου έτους.
Προμήθεια τοπικών εφημερίδων και περιοδικών για τις ανάγκες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, βεβαιώνεται και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Βλαστάρης Μηνάς
Δρ. Βαφειάδης Αθανάσιος
Αντινομάρχης Μιχαηλίδη Γεωργία

Γερομάρκος Γεώργιος

Χριστοδουλίδης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: